Lis moi avec webReader

Euroopan syrjimättömyyden ja perusoikeuksien seurantakeskus taistelee syrjinnän kaikkia muotoja vastaan Euroopan unionissa ja kaikkialla maailmassa.

Euroopan syrjimättömyyden ja perusoikeuksien seurantakeskus tukee aktiivisesti Euroopan unionin instituutioissa (Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto …) Euroopan unionin kansalaisten osallistuvaa demokratiaa, siten kuin tämä kansalaisuus on taattu Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan unionin toimintaa koskevan sopimuksen eri ehdoissa.

Euroopan syrjimättömyyden ja perusoikeuksien seurantakeskus tukee erityisesti eurooppalaisissa instituutioissa:

1/ Syrjinnän kieltämistä, siten kuin se on erityisesti taattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklassa, ja oikeuksissa vapauteen, turvallisuuteen, yhdenvertaisuuteen lain edessä, oikeuksissa kulttuuriseen, uskonnolliseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen, siten kuin ne on erityisesti taattu artikloissa 6, 20, 21 ja 22 Euroopan unionin perusoikeuskirjassa:

“6 artikla – Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

 Jokaisella on oikeus vapauteen ja turvallisuuteen”.

“20 artikla – Yhdenvertaisuus lain edessä

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä”.

“21 artikla – Syrjintäkielto

  1. Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntaumiseen.
  1. Kielletään kaikenlainen kansalaisuuteen perustuva syrjintä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen soveltamisalalla”.

“22 artikla – Kulttuurinen, uskonnollinen ja kielellinen monimuotoisuus

Unioni kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta”.

2/ Perusoikeudet, joita ovat erityisesti ihmisarvo ja oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, kuten ne on taattu erityisesti 1 artiklassa ja jäljempänä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa:

“1artikla – Ihmisarvo

Ihmisarvo on loukkaamaton. Sitä on kunnioitettava ja suojeltava.

 “3 artikla – Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

Jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen.

Lääketieteen ja biologian alalla on noudatettava erityisesti seuraavia vaatimuksia:

  • asianomaisen henkilön vapaaehtoinen ja asiaan vaikuttavista seikoista tietoisena annettu suostumus, joka on hankittu laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen,
  • ihmisten geneettiseen jalostamiseen tähtäävien käytäntöjen kielto, erityisesti sellaisten, joiden tavoitteena on ihmisten valikointi,
  • kielto hankkia taloudellista hyötyä ihmisruumiista ja sen osista sellaisinaan,
  • ihmisten jäljentämistarkoituksessa tapahtuvan kloonauksen kielto.”

3/ Perusoikeudet kuten ajatuksen ja omantunnon vapaus, kuten ne on erityisesti taattu 9 artiklassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja 10 artiklassa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa:

“10.1. Jokaisella on oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen. (…)

10.2. Oikeus kieltäytyä asepalveluksesta omantunnon syistä tunnustetaan tämän oikeuden käyttöä sääntelevien kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti.”