Lis moi avec webReader

Europejskie Obserwatorium ds. niedyskryminacji i praw podstawowych zwalcza wszelkie formy dyskryminacji w Unii Europejskiej i na świecie.

Europejskie Obserwatorium ds. niedyskryminacji i praw podstawowych aktywnie wspiera na poziomie instytucji Unii Europejskiej (Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej…) demokrację uczestniczącą obywateli Unii Europejskiej w formie, w jakiej takie obywatelstwo europejskie jest gwarantowane różnymi postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Europejskie Obserwatorium ds. niedyskryminacji i praw podstawowych wspiera w szczególności na poziomie instytucji europejskich:

1 / Zakaz dyskryminacji, który jest zagwarantowany w art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz prawo do wolności, prawo do bezpieczeństwa, równość osób wobec prawa, prawo do różnorodności kulturowej, religijnej i językowej, które są w szczególności zagwarantowane na mocy artykułów 6, 20, 21 i 22 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej:

„Artykuł 6 – Prawo do wolności i bezpieczeństwa

Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.”

„Artykuł 20 – Równość wobec prawa

Wszyscy są równi wobec prawa.”

„Artykuł 21 – Zakaz dyskryminacji

1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

2. W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla ich postanowień szczególnych zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.”

„Artykuł 22 – Różnorodność kulturowa, religijna i językowa

Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową.”

2 / Prawa podstawowe obejmujące między innymi prawo do godności człowieka oraz prawo do integralności istoty ludzkiej, które są w szczególności zagwarantowane w artykule 1 i kolejnych Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej:

„Artykuł 1 – Godność człowieka

Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być ona szanowana i chroniona.

„Artykuł 3 – Prawo do integralności osoby

Każdy ma prawo do integralności fizycznej i psychicznej.

W dziedzinach medycyny i biologii, powinny być szanowane w szczególności:

  • dobrowolna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie z procedurami określonymi w prawie,
  • zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób,
  • zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku,
  • zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich.”

3 / Podstawowe swobody, takie jak wolność myśli i wolność sumienia, które są zagwarantowane w art. 9 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 10 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej:

„10.1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. (…)

10.2. Prawo do sprzeciwu sumienia jest uznawane, zgodnie z ustawami krajowymi, które regulują jego wykorzystanie.”