Lis moi avec webReader

Europejskie Obserwatorium ds. niedyskryminacji i praw podstawowych w praktyce interweniuje w dziedzinie społecznej, humanitarnej, w kulturze i edukacji:

DZIAŁANIE 1

– W celu zwalczania dyskryminacji, niezależnie od jej formy, ze względu na: niepełnosprawność (fizyczną, psychiczną, emocjonalną), przynależność do mniejszości narodowej, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię, wyznanie, poglądy polityczne, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej itd…, w krajach Unii Europejskiej i w krajach spoza Unii Europejskiej;

– W celu szerzenia wiedzy na temat, zachęcania i wspierania realizacji zasady niedyskryminacji, za pomocą wszelkich odpowiednich środków w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach spoza Unii Europejskiej.

DZIAŁANIE 2

Wśród stowarzyszeń non-profit, organizacji pozarządowych i fundacji, w tym w Unii Europejskiej, w celu wspierania i promowania zasady niedyskryminacji oraz szerzenia w tym obszarze wiedzy na temat:

  • prawo Unii Europejskiej ;
  • zasad prawnych Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej ;
  • stanowiska Rady Europy i zasad prawnych Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

– W celu rozwijania kultury obywatelskiej w Unii Europejskiej, promowania integracji wszystkich i wspierania pokoju w społeczeństwie.

DZIAŁANIE 3

– Na poziomie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i Brukseli, w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz na poziomie francuskich władz krajowych w celu promowania zasad prawnych, leżących u podstaw ustawodawstwa europejskiego dotyczącego niedyskryminacji, oraz aktywnego inicjowania badań i sporządzania szczegółowych raportów społecznych, humanitarnych, edukacyjnych, kulturalnych, w tej dziedzinie.